Thaikids.com Thaikids.com
คุยทางไกลกับไทยคิดส์
กระดานข่าวเก่าเพื่ออ้างอิงข้อมูลเชิญทางนี้ครับ
ติดต่อเวบมาสเตอร์เชิญทางนี้ครับ
 
 ช่วยเหลือช่วยเหลือ   ค้นหาค้นหา   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก   กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก 
 ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบเพื่อเช็คข้อความส่วนตัวเข้าสู่ระบบเพื่อเช็คข้อความส่วนตัว   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in) 

การประกวดดนตรีไทย"ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ปี ๒๕๖๑

 
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    Thaikids.com -> เวทีดนตรีไทย
อ่านหัวข้อก่อนหน้า :: อ่านหัวข้อถัดไป  
ผู้ตั้ง ข้อความ
mod2เข้าร่วม: 24 Feb 2005
ตอบ: 424

ตอบตอบเมื่อ: Thu Jun 14, 2018 9:02 pm    เรื่อง: การประกวดดนตรีไทย"ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ปี ๒๕๖๑ ตอบโดยอ้างข้อความ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์สังคีตศิลป์

การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา
"ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๑


ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้จัดการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น

โดยมีการประกวด ดังนี้

๑. การบรรเลงรับร้อง(วงมโหรี)
๒. การบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง


ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี)

แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑) ประเภทถ้วย ก หมายถึง สถานศึกษาหรือวงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดฯ เคยได้รับรางวัล และ วงดนตรีที่ชนะเลิศ ถ้วย ข แล้วอย่างน้อย ๒ ปี

๒) ประเภทถ้วย ข หมายถึง สถานศึกษาหรือวงดนตรีที่ยังไม่เคยเข้าร่วมประกวด หรือเคยเข้าร่วมการประกวด แต่ไม่ได้รับรางวัล (หากประกวดประเภทนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกัน ๒ ปี ต้องไปประกวดถ้วย ก)คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

๑. สถาบันทางการศึกษาสามารถส่งเข้าประกวดได้ประเภทละ ๑ วง และให้ส่งเป็นชื่อโรงเรียน/สำนัก/สถาบัน/บ้านดนตรี/ชมรมดนตรี เท่านั้น
๒. สถาบันทางการศึกษาใดที่มีนักดนตรีไม่ครบ อาจเชิญนักดนตรีต่างสถาบันเข้ามาร่วมบรรเลงได้
๓. ผู้เข้าประกวดทุกประเภท(ประเภทวงและประกวดเดี่ยว)จะต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ หรือเทียบเท่า ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน หรือต่างโรงเรียนก็ได้ โดยต้องมีหลักฐานรับรองจากสถานศึกษานั้น ๆ ว่ามีสถานภาพเป็นนักเรียนจริง ในระยะเวลาที่ประกวดนั้น
* เฉพาะผู้เข้าร่วมประกวดประเภทการบรรเลงเดี่ยว อนุญาตให้ส่งในนามตนเองได้แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากจากสถานศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาจริง
๔. ผู้เข้าประกวดในการบรรเลงวงมโหรี มีผู้บรรเลงรวมวงไม่เกิน ๑๖ คน รวมทั้งนักร้อง และนักดนตรีสำรองอีก ๒ คน ทั้งนี้ ให้ติดภาพ พร้อมทั้งใส่ชื่อ – นามสกุลผู้บรรเลงตามเครื่องดนตรีใบสมัครให้ครบทุกเครื่องมือ รวมทั้งนักดนตรีสำรองด้วย(หากไม่ระบุชื่อนักดนตรีสำรองมาจะมาเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้)
หากมีกรณีสับเปลี่ยนนักดนตรีภายในวงที่ส่งประกวด ขอให้แจ้งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก่อนการประกวดฯ ภายใน ๗ วันทำการ

ผู้บรรเลงรวมวง ประกอบด้วย
๑) ซอสามสาย (ไม่ต้องสีคลอร้อง)
๒) ซอด้วง
๓) ซออู้
๔) ขลุ่ยเพียงออ
๕) จะเข้
๖) ระนาดเอกมโหรี
๗) ระนาดทุ้มมโหรี
๘) ฆ้องวงมโหรี หรือฆ้องกลาง
๙) โทน รำมะนา (จะบรรเลงคนเดียวหรือแยกเป็นสองคนก็ได้)
๑๐) ฉิ่ง
๑๑) กรับพวง
๑๒) โหม่ง
๑๓) นักร้อง

๕. ผู้สมัครที่ส่งชื่อเข้าประกวด ถ้าสังกัดวงใดแล้วต้องสังกัดวงนั้นเพียงวงเดียว
๖. คณะกรรมการจะตรวจสอบชื่อนักดนตรีในถ้วย ข หากพบว่ามีผู้เคยได้รับรางวัลชิงชนะเลิศ ร่วมบรรเลงในวงที่ประกวด กรรมการจะตัดสิทธิในการประกวดทันที
๗. นักเรียนที่เข้าประกวดทุกประเภทต้องนำบัตรประชาชน/บัตรนักเรียน มาให้ฝ่ายลงทะเบียนตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประกวดต่อหน้าคณะกรรมการ หากไม่มีอาจจะพิจารณาตัดสิทธิ์ในการประกวดทุกประเภท
๘. การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง นักเรียนที่ได้รับรางวัลที่ ๑ แล้ว ขอให้สงวนสิทธิ์ในการประกวดเครื่องนั้นๆ ตลอดไป และหากเป็นสถาบันการดนตรีในสายอาชีพขอให้ส่งได้ประเภทละไม่เกิน ๒ คน
๙. การบรรเลงควรจะเป็นไปตามแบบฉบับการบรรเลงรับร้องมโหรีอันพึงปฏิบัติ
๑๐. การประกวดทุกประเภทผู้ที่เข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)


เพลงที่ใช้ประกวดการบรรเลงรับร้อง(วงมโหรี)
ในรอบส่งแผ่น VCD/DVD


ประเภทถ้วย ก

เพลงเขมรปี่แก้วน้อย สามชั้น


ประเภทถ้วย ข

เพลงแป๊ะ สามชั้นเพลงที่ใช้ประกวดรอบชิงชนะเลิศ

ประเภทถ้วย ก

เพลงที่บรรเลง เพลงโหมโรงรัตนโกสินทร์ (ไม่คิดคะแนน)

เพลงที่ประกวด
เพลงแสนเสนาะ สามชั้น

ประเภทถ้วย ข

เพลงที่บรรเลง เพลงโหมโรงบัวหลวง (ไม่คิดคะแนน)

เพลงที่ประกวด
เพลงกล่อมนารี เถา ทางครูมนตรี ตราโมท

**หลังจากบรรเลงเพลงโหมโรงแล้ว
ห้ามครูตกแต่งปรับเสียงเครื่องดนตรี (เทียบเครื่อง)- ทำการบันทึกเพลงที่ส่งเข้าประกวดโดยไม่ต้องประกาศชื่อเพลง ชื่อนักดนตรี-นักร้อง และชื่อโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อไม่ต้องการให้คณะกรรมการรับทราบว่า ผู้ส่งเข้าประกวดเป็นใคร
- เพลงที่บันทึกจะต้องบรรเลงและขับร้องตามบทขับร้อง และวิธีการบรรเลงที่กำหนดถ้าบรรเลง ผิดวิธี ขาด หรือเกินจะเสียคะแนน
- การบันทึกภาพและเสียง
ให้เริ่มจับภาพตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบเพลง ต้องไม่ให้หัวเพลงหรือท้ายเพลงขาดในระหว่างการบรรเลง-ขับร้อง และห้ามตัดต่อโดยเด็ดขาดหากตรวจพบว่ามีการตัดต่อ จะตัดสิทธิ์การประกวด

การตั้งกล้องบันทึกภาพ ให้ตั้งกล้องตรงหน้าวงดนตรี จับภาพผู้บรรเลง-ขับร้องให้เห็นชัดทุกคน เพื่อให้เห็นอากัปกิริยาของทุกคน ขณะบรรเลง-ขับร้อง ห้ามเคลื่อนไหวกล้องและซูมภาพเข้า-ออกโดยเด็ดขาด

ภาพและเสียงที่บันทึกจะต้องมีความคมชัดและต้องสอดคล้องกันหากพบว่าการบันทึกภาพและเสียงเหลื่อมกันจะเสียสิทธิ์ในการประกวด

ขอให้ผู้ประกวดตรวจสอบ คุณภาพของแผ่น VCD/DVD ก่อนส่ง หากไม่สามารถเปิดได้ จะเสียสิทธิ์ในการประกวด
- การแต่งกายในการบันทึกภาพ-เสียงและการบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการ ให้ใส่ชุดเครื่องแบบนักศึกษาสถานศึกษาที่สังกัด (ห้ามใส่เสื้อพละ)
- ห้ามครูผู้ฝึกสอนเข้าไปร่วมบรรเลงหรือช่วยเล่นเครื่องดนตรีใด ๆ ทุกชนิด
- การประกวดบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) คิดคะแนนทุกเครื่องมือ รวมทั้ง ซอสามสายและนักร้อง
- ทำนองเพลงมีตัวอย่างเป็นแนวทาง ขอถ่ายสำเนาตัวอย่างได้ที่ศูนย์สังคีตศิลป์สิ้นสุดการรับสมัครและส่งแผ่น VCD/DVD การบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี)

ภายในวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑


คณะกรรมการฯจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

วันที่ประกวดรอบรองชนะเลิศ บรรเลงต่อหน้ากรรมการ

ประเภทถ้วย ก - วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ประเภทถ้วย ข - วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

วันที่ประกวดรอบชิงชนะเลิศ บรรเลงต่อหน้ากรรมการ

ประเภทถ้วย ก - วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
ประเภทถ้วย ข - วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ประเภทการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี และ ขับร้อง

๑. จะเข้ เพลงฉิ่งตวงพระธาตุออกคางคกปากสระ
เครื่องกำกับจังหวะ ฉิ่ง

๒. ซอด้วง เพลงพญาโศก สามชั้น
เครื่องกำกับจังหวะ โทน - รำมะนา และฉิ่ง

๓. ฆ้องวงใหญ่ เพลงพญาโศก สามชั้น
เครื่องกำกับจังหวะ กลองสองหน้า และฉิ่ง

๔. ขลุ่ย เพลงพญาโศก สามชั้น
เครื่องกำกับจังหวะ โทน - รำมะนา และฉิ่ง

๕. ขับร้อง เพลงอกทะเล สามชั้น
บทพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี- ในการประกวดขับร้อง ต้องมีเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนองอย่างน้อย ๓ ชิ้น บรรเลงสวม-ส่ง
- ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะต้องร้องสดต่อหน้าคณะกรรมการ โดยมีวงมโหรีของสโมสรธนาคารกรุงเทพ เป็นวงบรรเลงรับ-ร้อง

- ผู้ประกวดการบรรเลงเดี่ยวให้ใช้เครื่องดนตรี เครื่องกำกับจังหวะส่วนตัว มาบรรเลงประกวด

**ผู้บรรเลงและผู้ตีเครื่องกำกับจังหวะในการประกวดเดี่ยว ต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จะเป็นโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดหรือโรงเรียนอื่นมาร่วมบรรเลงได้**


สิ้นสุดการรับสมัครและส่งแผ่น VCD/DVD การบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี และ ขับร้อง

ภายในศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑คณะกรรมการฯจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก - ในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

วันที่ประกวดรอบชิงชนะเลิศ บรรเลงต่อหน้ากรรมการ - ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม และวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑สถานศึกษาและเยาวชนที่สนใจ ติดต่อสอบถามขอรับใบสมัคร และสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนตะนาว เลขที่ ๓๙๑ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กทม.๑๐๒๐๐ ในวันและเวลาทำการ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
โทร. ๐-๒๒๒๔ ๘๑๔๐ - ๑ โทรสาร ๐-๒๒๒๔-๘๑๖๙

หรือ

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (กสส.) ในเวลาราชการ ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. โทร. ๐-๒๖๕๑-๖๕๐๗ โทรสาร ๐- ๒๖๕๑- ๗๗๘๘


ใบสมัครประเภทวงมโหรี Arrow คลิกที่นี่


ใบสมัครเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง Arrow คลิกที่นี่


บทร้องเพลงประกวด วงมโหรี
ประเภท ถ้วย ก และ ถ้วย ข


Arrow คลิกที่นี่
****************************
ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนตะนาว
โทร. ๐-๒๒๒๔ ๘๑๔๐ - ๑

****************************
_________________
ทีมงานThaikids.com
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:   
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    Thaikids.com -> เวทีดนตรีไทย ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จาก 1

 
ไปที่:  
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน


SwiftBlue Theme created by BitByBit
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group