Thaikids.com Thaikids.com
คุยทางไกลกับไทยคิดส์
กระดานข่าวเก่าเพื่ออ้างอิงข้อมูลเชิญทางนี้ครับ
ติดต่อเวบมาสเตอร์เชิญทางนี้ครับ
 
 ช่วยเหลือช่วยเหลือ   ค้นหาค้นหา   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก   กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก 
 ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบเพื่อเช็คข้อความส่วนตัวเข้าสู่ระบบเพื่อเช็คข้อความส่วนตัว   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in) 

เสนาะรสร้อยกรอง เพราะพร้องทำนองเสภา ฟรี 17-19 สค 54

 
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    Thaikids.com -> เวทีดนตรีไทย
อ่านหัวข้อก่อนหน้า :: อ่านหัวข้อถัดไป  
ผู้ตั้ง ข้อความ
อัญชลีเข้าร่วม: 10 Sep 2007
ตอบ: 2118

ตอบตอบเมื่อ: Tue Aug 02, 2011 6:14 pm    เรื่อง: เสนาะรสร้อยกรอง เพราะพร้องทำนองเสภา ฟรี 17-19 สค 54 ตอบโดยอ้างข้อความ

http://fineart.tu.ac.th/activity/project17-18august2011/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf

โครงการ “เสนาะรสร้อยกรอง เพราะพร้องทำนองเสภา รุ่น 2”

1. หลักการและเหตุผล
  การอ่านบทร้อยกรองนั้น เป็นเอกลักษณ์สำคัญประกอบหนึ่งในวัฒนธรรมอันเจริญรุ่งเรืองของไทยเรานับแต่อดีตกาล วิธีการอ่านบทร้อยกรองของกวีผู้มีความสามารถเป็นเลิศในการแต่งคำประพันธ์นั้น นอกจากต้องรู้จักหลักไวยากรณ์และฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองประเภทต่างๆ เป็นอย่างดีแล้ว การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองซึ่งเรียกว่า“การอ่านทำนองเสนาะ” ผู้อ่านจำต้องเข้าใจถึงจุดประสงค์ของผู้ประพันธ์บทร้องกรองนั้นว่า ต้องการสื่ออารมณ์ใดให้กับผู้อ่านบทประพันธ์ของตน อาทิเช่น เสาวรสจนี คือ การชื่นชมธรรมชาติ นารีปราโมทย์ คือ การชมความงามของตัวละครหรือการเกี้ยวพาราสี พิโรธวาธัง อารมณ์โกรธ และสารปังคพิสัย อารมณ์สะเทือนใจ เป็นต้น การอ่านทำนองเสนาะ จึงต้องสอดแทรกอารมณ์ให้ถูกต้องตามบทประพันธ์ ดังนั้น ในการอ่านจึงมีกลวิธีพิเศษ (Technique) เพื่อทำให้ผู้ฟังเกิดความซาบซึ้งในบทประพันธ์ได้ เช่นเดียวกับการอ่านบทร้อยกรองในลักษณะ “การขับเสภา” ซึ่งมักพบในบทร้อยกรองของไทย ก็มีกลวิธีในการขับและรายละเอียดต่างๆ มากมาย ทั้งการเกริ่นขึ้นเสภา การเอื้อนระหว่างวรรค และการขับเสภาสำเนียงต่างๆ เช่น เสภาไทย เสภามอญ เสภาลาว เป็นต้น ฉะนั้น การอ่านทำนองเสนาะและการขับเสภาจำเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะจึงจะสามารถทำให้ผู้ฟังเกิดสุนทรียรสในบทประพันธ์ได้

  สาขาวิชาโทดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของครูอาจารย์ ผู้สอนวิชาภาษาไทยหรือรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านทำนองเสนาะ ประเภท
  โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน การขับเสภา รวมถึงการขับร้องเพลงไทยขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดการบรรยายประกอบการสาธิตเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในโครงการ “เสนาะรสร้อยกรอง เพราะพร้องทำนองเสภา รุ่น 2” เป็นโครงการต่อเนื่องขึ้นอีกวาระหนึ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นเป็นมาตรฐานในการอ่านทำนองเสนาะ การขับเสภา และการขับร้องเพลงไทย สามารถนำความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ ได้

2. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการอ่านทำนองเสนาะ การขับเสภา และการขับร้องเพลงไทยสองชั้น
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นอย่างเป็นมาตรฐาน
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม และสามารถนำความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ
  4. เพื่อเป็นการบริการด้านวิชาการให้กับสังคม และสืบต่อโครงการในปีการศึกษา 2553
  5. เพื่อสืบสานและอนุรักษ์การอ่านทำนองเสนาะ การขับเสภา และการขับร้องเพลงไทยขั้นพื้นฐาน อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญประการหนึ่งในวัฒนธรรมไทย

3. ผู้รับผิดชอบโครงการคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. ผู้เข้าร่วมโครงการครูอาจารย์ และผู้สนใจการอ่านทำนองเสนาะ การขับเสภาและการขับร้องเพลงไทยขั้นพื้นฐานจำนวน 60 คน

5. ระยะเวลาในการดำเนินการระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 3 วัน ( ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2554)

6. สถานที่ดำเนินโครงการ
  - ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (วันที่ 17-18 สิงหาคม 2554 )
  - อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (Studio Drama) (วันที่ 19 สิงหาคม 2554 )

7. วิธีการดำเนินงาน
  1. การอภิปราย สาธิต และปฏิบัติ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากวิทยากร ในเรื่องการอ่านทำนองเสนาะ การขับเสภา และการขับร้องเพลงไทยขั้นพื้นฐาน
  2. การนำเสนอผลงานการแสดงของผู้เข้าร่วมโครงการ

8. ผลผลิตและเป้าหมาย
  การแสดงผลงานการอ่านทำนองเสนาะ การขับเสภา และการขับร้องเพลงไทยพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ

9. ดัชนีวัดความสำเร็จ
  เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
  เชิงคุณภาพ ผลงานการอ่านทำนองเสนาะ การขับเสภา และการขับร้องเพลงไทย, ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการอ่านทำนองเสนาะ การขับเสภา และการขับร้องเพลงไทยขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นได้อย่างเป็นมาตรฐาน
  3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม และสามารถนำความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ
  4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์การอ่านทำนองเสนาะ การขับเสภา และการขับร้องเพลงไทยขั้นพื้นฐาน อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญประการหนึ่งในวัฒนธรรมไทย

หมายเหตุ
  1. ท่านผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทุกท่านกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ – นามสกุล ของท่านที่ฝ่ายลงทะเบียนบริเวณหน้าสถานที่ฝึกอบรมภายในวันที่ 17 ส.ค. 54 เท่านั้นเพื่อดำเนินการจัดทำประกาศนียบัตรต่อไป
  2. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีเวลาการเข้าอบรมตลอดโครงการไม่ต่ำกว่า 80 % จึงจะได้รับประกาศนียบัตร
  3. คณะศิลปกรรมศาสตร์กำหนดให้มีการบันทึกวิดีโอ ระหว่างการอบรมและการแสดงของโครงการสำหรับที่สนใจสั่งจองเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนสามารถลงชื่อแจ้งความจำนงได้ที่ฝ่ายลงทะเบียนในวันที่ 19 ส.ค.54

_________________
Ancientism Anchalee http://www.facebook.com/ancientism.anchalee


แก้ไขล่าสุดโดย อัญชลี เมื่อ Tue Aug 02, 2011 6:33 pm, ทั้งหมด 2 ครั้ง
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
อัญชลีเข้าร่วม: 10 Sep 2007
ตอบ: 2118

ตอบตอบเมื่อ: Tue Aug 02, 2011 6:26 pm    เรื่อง: ตอบโดยอ้างข้อความ

กำหนดการโครงการ “เสนาะรสร้อยกรอง เพราะพร้องทำนองเสภา รุ่น 2”
ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2554
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  วันที่ 17 สิงหาคม 2554

   08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
   09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดโครงการฯ โดย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
   09.15 - 10.30 น. การอภิปรายประกอบการสาธิต เรื่อง การอ่านทำนองเสนาะ บทร้อยกรองประเภท “กลอน และกาพย์” โดยครูศิริ วิชเวช ศิลปินแห่งชาติและคณะวิทยากร*
   10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
   10.45 – 12.00 น. การอภิปรายประกอบการสาธิต เรื่อง การอ่านทำนองเสนาะ บทร้อยกรองประเภท “กลอน และกาพย์” (ต่อ) โดยครูศิริ วิชเวช ศิลปินแห่งชาติและคณะวิทยากร
   12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
   13.00 – 14.30 น. การอภิปรายประกอบการสาธิต เรื่อง การอ่านทำนองเสนาะ บทร้อยกรองประเภท “โคลง และฉันท์” โดยครูศิริ วิชเวช ศิลปินแห่งชาติและคณะวิทยากร
   14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
   14.45 – 16.00 น. การอภิปรายประกอบการสาธิต เรื่อง การอ่านทำนองเสนาะ บทร้อยกรองประเภท “โคลง และฉันท์” (ต่อ) โดยครูศิริ วิชเวช ศิลปินแห่งชาติและคณะวิทยากร
   16.00 – 16.30 น. สรุปและทบทวน โดยคณะวิทยากร
   * คณะวิทยากรประกอบด้วย 1. รศ.ยมโดย เพ็งพงศา 3. อาจารย์ภาณุภัค โมกขศักดิ์ 2. อาจารย์บัญชา ศรชัย 4. อาจารย์สิริลักษณ์ ศรีทอง

  วันที่ 18 สิงหาคม 2554

   08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
   09.00 - 10.30 น. การบรรยายประกอบการสาธิต เรื่อง “ประวัติเสภา และประเภทการขับเสภา”โดยครูศิริ วิชเวช ครูไพศาล อินทวงศ์ และ ครูอภิชาติ ภู่ระหงษ์
   10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
   10.45 – 12.00 น. การอภิปรายประกอบการสาธิต เรื่อง การขับเสภา โดยครูศิริ วิชเวช ศิลปินแห่งชาติ และคณะวิทยากร
   12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
   13.00 – 14.30 น. การอภิปรายประกอบการสาธิต เรื่อง การขับเสภา (ต่อ) โดยครูศิริ วิชเวช ศิลปินแห่งชาติ และคณะวิทยากร
   14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
   14.45 – 16.30 น. ปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยขั้นพื้นฐาน (แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม) โดยครูศิริ วิชเวช ศิลปินแห่งชาติ และคณะวิทยากร

  วันที่ 19 สิงหาคม 2554

   08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ (Studio Drama) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
   09.00 - 10.30 น. ปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยขั้นพื้นฐานแต่ละกลุ่ม (ต่อ)
   โดยครูศิริ วิชเวช ศิลปินแห่งชาติ และคณะวิทยากร
   10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
   10.45 – 12.00 น. การปฏิบัติฝึกซ้อมเตรียมการแสดงผลงานผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 กลุ่มโดยครูศิริ วิชเวช ศิลปินแห่งชาติ และคณะวิทยากร
   12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
   13.00 – 15.00 น. การแสดงผลงานโครงการ “เสนาะรสร้อยกรอง เพราะพร้องทำนองเสภา รุ่น 2”
    1. โหมโรงเสภา ชุมนุมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    2. ขับเสภาไหว้ครู โดยครูศิริ วิชเวช
    3. การแสดงชุด “เสนาะรสร้อยกรอง เพราะพร้องทำนองเสภา”
    4. ลำลานกขมิ้น

   15.00 – 16.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีปิดโครงการฯ


หมายเหตุ : กำหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
_________________
Ancientism Anchalee http://www.facebook.com/ancientism.anchalee
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
อัญชลีเข้าร่วม: 10 Sep 2007
ตอบ: 2118

ตอบตอบเมื่อ: Tue Aug 02, 2011 6:31 pm    เรื่อง: ตอบโดยอ้างข้อความ

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ “เสนาะรสร้อยกรอง เพราะพร้องทำนองเสภา รุ่น2”
ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2554 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ชื่อ-สกุล .............................................................
  ตำแหน่ง ....................................................................
  หน่วยงาน ...................................................................
  โทรศัพท์ ....................................................................

  โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง
  สามารถเข้าร่วมโครงการได้
  ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ส่งผู้แทน ชื่อ-สกุล ...................................................................................
  ขอส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน ....... คน (โปรดแนบรายชื่อ/พร้อมเบอร์โทร. เพิ่มเติม)
  (ส่งบุคลากรในสังกัดได้ไม่เกิน 2 คน)

หมายเหตุ : สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2696-6305-9 โทรสาร. 0-2986-8601
กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 (รับจำนวนจำกัด)

_________________
Ancientism Anchalee http://www.facebook.com/ancientism.anchalee
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
Artyเข้าร่วม: 08 Nov 2006
ตอบ: 14

ตอบตอบเมื่อ: Tue Aug 02, 2011 7:43 pm    เรื่อง: ตอบโดยอ้างข้อความ

ขอบคุณ คุณอัญชลีมากครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ
http://file1.uploadfile.biz/i/EWEZMEIIIDXVIZ
ไฟล์แผนที่แสดงสถานที่จัดโครงการเสภาฯ
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:   
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    Thaikids.com -> เวทีดนตรีไทย ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จาก 1

 
ไปที่:  
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน


SwiftBlue Theme created by BitByBit
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group